SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI

REGULAMIN
używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi.VI. Postanowienia końcowe

§ 14

Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy dozorców i konserwatorów należy do Zarządu Spółdzielni.

Rozpatrywanie skarg i wniosków ogólnych dotyczących pracy Spółdzielni należy do Rady Nadzorczej.

§ 15

Spółdzielnia zobowiązana jest informować mieszkańców o bieżących wydarzeniach, np. o terminie usunięcia awarii, przeglądzie budynków itp. W tym celu na każdej klatce schodowej budynku powinny być zawieszone tablice informacyjne. Niedopuszczalne jest przyklejanie ogłoszeń i informacji do ścian i drzwi wejściowych budynku.

§ 16

W stosunku do użytkowników lokali nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu - Zarząd Spółdzielni może kierować wnioski o ukaranie do właściwych organów lub składać wnioski do Rady Nadzorczej o wykluczenie członka ze Spółdzielni.

§ 17

Traci moc regulamin używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w dniu 13.12.1999 r.

§ 18

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 19 maja 2008 r.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.Sekretarz Rady Nadzorczej         Przewodniczący Rady Nadzorczej


poprzednia strona | spis treści
KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]