SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Regulamin Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej \"Górna\" w Łodzi

I. Podstawa działania Zarządu

§ 1


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi, zwany dalej "Zarządem" działa na podstawie:
1) przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
2) przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
3) postanowień zarejestrowanego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi, zwanej dalej "Spółdzielnią",
4) niniejszego regulaminu.

II. Skład Zarządu. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu

§ 2


1. Zarząd składa się od 2 do 5 osób, w tym prezesa i jego zastępcy wybranych przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym na czas nieokreślony.
2. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać umiejętność kierowania i organizowania pracy w podmiotach gospodarczych.
3. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni.
4. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.
5. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami Rady Nadzorczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej ( np. syn lub córka, matka lub ojciec, brat lub siostra, teść lub teściowa, szwagier lub bratowa ).
6. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza może nawiązać stosunek pracy - w zależności od powierzonego stanowiska - na podstawie powołania albo umowy o pracę stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.


§ 3


1. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członków Zarządu. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
2. Odwołanie członka Zarządu w każdym przypadku wymaga tajnego głosowania.
3. Uchwała Rady Nadzorczej oraz uchwała Walnego Zgromadzenia o odwołaniu członka Zarządu wraz z uzasadnieniem jest doręczana odwołanemu członkowi Zarządu w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o odwołaniu.
4. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Rozwiązanie stosunku pracy następuje w trybie przewidzianym w Kodeksie pracy.


§ 4


1. W skład Zarządu wchodzą:
· Prezes Zarządu,
· Wiceprezes Zarządu,
· Członkowie Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Spółdzielni.
3. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu jego prawa i obowiązki wykonuje Wiceprezes Zarządu.

III. Zakres działania Zarządu

§ 5


1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w Ustawach wymienionych w § 1 niniejszego regulaminu lub statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:

1) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni,
2) zawieranie z członkami umów o ustanowienie odrębnych praw do lokali,
3) występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wykreślenie członka z rejestru Spółdzielni,
4) sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
5) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
6) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
7) sporządzenie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
8) zwołanie Walnego Zgromadzenia,
9) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
10) udzielanie pełnomocnictw,
11) współdziałanie z terenowymi organami władzy i administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.

3. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.


§ 6


1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.
W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.
2. Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za całokształt działalności Spółdzielni.

Do zakresu czynności Prezesa Zarządu należy:

1) kierowanie pracą Zarządu Spółdzielni poprzez:
a) zwoływanie posiedzeń Zarządu,
b) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
c) zabezpieczenie materiałów na posiedzenie Zarządu,
d) przekazywanie do wykonania podejmowanych przez Zarząd uchwał,
e) zabezpieczenie właściwego dokumentowania pracy Zarządu.

2) nadzór, kontrola oraz koordynacja pracy Wiceprezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu w przypadku ich powołania,
3) czuwanie nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi Spółdzielni i innym majątkiem Spółdzielni,
4 ) współpraca z Rada Nadzorczą i branie udziału w jej posiedzeniach lub uzgadnianie udziału innego członka Zarządu,
5 ) składanie Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z pracy Zarządu,
6 ) nadzór nad bieżącą działalnością Spółdzielni.

3. Prezesowi Zarządu podporządkowane są bezpośrednio:

1) całokształt spraw członkowskich,
2) całokształt spraw pracowniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,
3) całokształt spraw organizacyjnych, prawnych i dotyczących pozostałych organów Spółdzielni,
4) opracowywanie planów remontów oraz nadzór nad ich wykonywaniem.
5) sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych we współpracy z Głównym Księgowym Spółdzielni.

4. Do zakresu czynności Wiceprezesa Zarządu należy:

1) nadzór nad prowadzeniem prawidłowej administracji i eksploatacji budynków z uwzględnieniem kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
2) przygotowywanie danych do sporządzania planów remontów
3) nadzór nad działalnością służb konserwatorskich,
4) kontrola stanów technicznych budynków,
5) sprawowanie nadzoru nad ogólną administracją w Spółdzielni,
6) współpraca z Radą Nadzorczą w zakresie wynikającym z pełnionej funkcji.
7) kierowanie pracą Zarządu w czasie nieobecności Prezesa Zarządu.

IV. Organizacja pracy Zarządu. Tryb podejmowania decyzji

§ 7


1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach Zarządu w formie uchwał.
2. W sprawach pilnych lub mniejszej wagi podjęcie decyzji może nastąpić obiegiem, tj. przez podpisanie projektu decyzji kolejno przez wszystkich członków Zarządu. Uchwałę uważa się za podjętą po złożeniu podpisu przez ostatniego z członków Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.
4. Każdy z członków Zarządu może wnieść do porządku obrad sprawę, która jego zdaniem wymaga decyzji Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej przez nią upoważniony, a także inne zaproszone osoby.


§ 8


Zarząd zobowiązany jest składać Radzie Nadzorczej sprawozdania z realizacji planów gospodarczych i innych zamierzeń oraz z wykonania uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

§ 9


1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokoły powinny zawierać:
· datę posiedzenia,
· nazwiska członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu,
· porządek obrad,
· krótki opis przebiegu dyskusji,
· treść podjętych uchwał.
3. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
4. Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji podjętych uchwał oraz do sprawowania kontroli nad ich wykonaniem.


§ 10


1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.
2. Oświadczenia, o których mowa w ustępie 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
3. Oświadczenie pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.


§ 11


1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
2. Udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

V. Postanowienia końcowe

§ 12


Traci moc regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 27 października 2008 r.


§ 13


Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 18 czerwca 2019 r.

Sekretarz RN: Urszula Borowska
Przewodniczący RN: Maciej Piotrowicz


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]