SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w 2018 r


Rada Nadzorcza działa w oparciu o ustawę Prawo Spółdzielcze, ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, statut SM Górna i regulamin pracy Rady. Do ważniejszych zadań Rady należą: kontrola działalności spółdzielni, rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, uchwalanie planów gospodarczych, uchwalanie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalanie wysokości opłat, podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa spółdzielni, uchwalanie niezbędnych regulaminów.

W pierwszej połowie 2018 r. Rada pracowała w składzie:

Andrzej Pawlak – przewodniczący,
Maciej Piotrowicz – sekretarz,
Piotr Białas,
Urszula Borowska,
Stanisław Majczyk,
Henryk Kacperski,
Zbigniew Seweryn,

W związku z zakończeniem kadencji w czerwcu 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków wybrało nowy skład Rady:

Piotr Białas
Urszula Borowska
Stanisław Majczyk
Maciej Piotrowicz
Henryk Kacperski
Zbigniew Seweryn

W głosowaniu wewnętrznym przewodniczącym Rady został wybrany Maciej Piotrowicz, a sekretarzem i zastępcą przewodniczącego Urszula Borowska.

Ponieważ w głosowaniu Walnego Zgromadzenia Członków dwie osoby otrzymały jednakową liczbę głosów, zgodnie ze Statutem Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków w roku 2019 dokona wyboru uzupełniającego spośród tych dwu osób.

Podstawową formą pracy Rady były posiedzenia, zwoływane średnio raz w miesiącu.
W pierwszej połowie 2018 r. odbyły się 4 posiedzenia Rady, natomiast w drugiej połowie roku – w nowym składzie – 5 posiedzeń. Podjęto na nich łącznie 9 uchwał. Dotyczyły one:

– przyjęcia planu remontów,
– zmiany opłat za dostarczone ciepło i opłaty stałej za wodę,
– zwiększenia odpisu na fundusz remontowy dla bloków przy Sczanieckiej 19 i Adamieckiego 2 w związku z prowadzoną termomodernizacją,
– podniesienia stawki FR do 2 zł dla bloków przy Ogniskowej, Koplowicza i Liściastej w związku ze wzrostem cen materiałów i usług,
– zmiany regulaminu zasad udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni,
– zmian wynagrodzeń Zarządu (zgodnie z właściwym regulaminem).

Podczas posiedzeń na bieżąco zapoznawano się z wynikami gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz z wykonaniem planu remontów. Członkowie Rady omawiali kierowaną do Rady korespondencję i przygotowywali odpowiedzi na nadesłane pisma.

Na poszczególne posiedzenia zapraszano członków mających zaległości czynszowe. Większość z nich uregulowała zadłużenie przed posiedzeniem.

Rada Nadzorcza wyraża podziękowanie Zarządowi i pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej Górna za owocną współpracę w roku 2018.

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Maciej Piotrowicz
Wiceprzewodnicząca- Sekretarz Rady Nadzorczej: Urszula Borowska

Łódź, 15.04.2019 r.

KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 16.08.2022 r.
studio[ad]