SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Uchawała Nr 1/03/17

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" w Łodzi
podjęta w dniu 28 marca 2017r.


w sprawie: zmiany regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Spółdzielni uchwalonego przez Radę Nadzorcza w dniu 15 grudnia 2008r. zmienionego aneksem nr 1 uchwalonym w dniu 19 kwietnia 2010r. i uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/10/16 z dnia 25 października 2016r.

§ 1

Na podstawie § 88 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza wprowadza następujące zmiany w regulaminie rozliczania kosztów zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali :

I. W rozdziale IV. Rozliczanie kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków
1/ postanowienie § 8 ustęp 1 w brzmieniu

1. Okresem rozliczeniowym kosztów zużycia wody zimnej i odprowadzania ścieków jest miesiąc, z zastrzeżeniem ustępu 5.

otrzymuje brzmienie :

1. Okresem rozliczeniowym kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków jest okres półroczny, z zastrzeżeniem ustępu 5. Ustalenie miesięcznych opłat zaliczkowych dokonywane jest dla lokali wyposażonych w wodomierze indywidualne jako iloczyn średniego miesięcznego zużycia wody w danym lokalu i obowiązujący w danym okresie koszt jednostkowy 1 m3 wody i odprowadzania ścieków. Średnie miesięczne zużycie wody wyliczone jest na podstawie zużycia z poprzedniego półrocznego okresu rozliczeniowego poprzedzającego naliczenie.

2/ postanowienie § 8 ustęp 3 w brzmieniu :

3. Podstawą do ustalania opłat za zużycie wody są odczyty wodomierzy ciepłej i zimnej wody zainstalowanych w mieszkaniach i lokalach użytkowych, pomnożone przez obowiązujący w danym okresie koszt jednostkowy 1 m3 wody i odprowadzania ścieków.

otrzymuje brzmienie :

3.Rozliczenie faktycznych kosztów zużycia wody następuje po upływie każdego półrocznego okresu na podstawie odczytów wodomierzy ciepłej i zimnej wody zainstalowanych w mieszkaniach i lokalach użytkowych dokonywanych raz na pół roku w czerwcu i grudniu danego roku, pomnożone przez obowiązujący w danym okresie koszt jednostkowy 1 m3 wody i odprowadzania ścieków.

3/ postanowienie § 9 w brzmieniu

§ 9

1. Użytkownicy lokali zobowiązani są do udostępnienia zajmowanych lokali w celu dokonania odczytu wodomierzy przez pracownika Spółdzielni albo zgłaszać odczyty wodomierzy indywidualnych raz w miesiącu. Zgłoszeń odczytów wodomierzy należy dokonywać w formie pisemnych informacji, osobiście w lokalu siedziby Spółdzielni lub telefonicznie.

2. W przypadku nie udostępnienia lokalu w celu dokonania odczytu wodomierzy i nie zgłoszenia odczytu wodomierzy za dany miesiąc, podstawą ustalenia opłat jest symulacja średniego zużycia wody na zainstalowanych licznikach za okres co najmniej 3 miesięcy. Powyższa zasada dotyczy tylko dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

3. Dalsze rozliczanie indywidualne będzie możliwe dopiero po udostępnieniu wodomierzy do odczytu przez pracownika Spółdzielni.

4. Rozliczenie zużycia wody w przypadku nie zgłoszenia odczytu wodomierzy przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe, dokonane zostanie według ryczałtu w wysokości 5,4 m3/m-c (w tym 2,2 m3 na podgrzanie wody) na każdą osobę zamieszkałą w lokalu. Ryczałtowe opłaty nie podlegają dodatkowym rozliczeniom i korektom.

5. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia do Spółdzielni pisemnie lub osobiście wszelkich uszkodzeń wodomierzy i plomb. Koszty naprawy (wymiany) wodomierzy obciążają użytkownika lokalu. Po naprawie (wymianie) należy niezwłocznie zgłosić urządzenie do ponownego zaplombowania. Niedopełnienie powyższych obowiązków spowoduje rozliczenie lokalu wg stawek ryczałtowych określonych w ust. 4 za okres rozliczeniowy, w którym stwierdzono uszkodzenia.

6. Rozliczenie faktycznych kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków dokonywane jest przez Spółdzielnię po upływie miesiąca, którego rozliczenie dotyczy.

7. Rozliczenie zużycia wody w przypadku:
a) stwierdzenia braku wodomierza w lokalu, który wcześniej był opomiarowany,
b) stwierdzenia ingerencji powodującej uszkodzenie plomby, uszkodzenie bądź zniszczenie wodomierza, a także powodującej zniekształcenie wskazań wodomierza,
c) podawania fałszywych (zaniżonych lub zawyżonych) odczytów wskazań wodomierza,
d) nieudostępnienie wodomierzy do odczytu kontrolnego przez upoważnione przez spółdzielnię osoby za okres od ostatniego prawidłowego odczytu do dnia w którym ustaną przyczyny wymienione w punktach a, b, c lecz nie dłuższy niż 36 miesięcy nastąpi wg ryczałtu w wysokości 10 m3/m-c wody i odprowadzania ścieków (w tym 4,0 m3 na podgrzanie wody) na każdą osobę zamieszkałą w lokalu. Ryczałtowe opłaty nie podlegają dodatkowym rozliczeniom i korektom.

8. W przypadku udokumentowanego niezawinionego przez użytkownika lokalu uszkodzenia wodomierza lub plomby podstawę do rozliczenia zużycia wody za okres między ostatnim odczytem wskazań a wymianą wodomierza lub plomby na nowe, stanowić będzie symulacja średniego zużycia wody za okres 3 miesięcy. Taki tryb rozliczeń może być stosowany przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące W następnym okresie rozliczeniowym rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków dokonane zostanie wg zasad i ryczałtu, o którym mowa w ust. 4.

9. Użytkownicy lokali mieszkalnych, którzy nie posiadają wodomierzy w swoich lokalach, obciążani są opłatami ryczałtowymi za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółdzielni w zł/osobę miesięcznie. Ryczałt miesięczny na 1 osobę faktycznie zamieszkałą w danym lokalu ustala się w wysokości kosztu zakupu 5,4 m3 wody (w tym 2,2 m3 na podgrzanie wody) i kosztów odprowadzania 5,4 m3 ścieków. Jeżeli w danym lokalu nie jest zameldowana żadna osoba ryczałt nalicza się na jedną osobę. Ryczałtowe opłaty nie podlegają dodatkowym rozliczeniom ani korektom.

otrzymuje brzmienie :

§ 9

1. Użytkownicy lokali zobowiązani są do udostępnienia zajmowanych lokali w celu dokonania odczytu wodomierzy przez pracownika Spółdzielni dwa razy w roku w miesiącach: czerwiec i grudzień.

2. W przypadku nie udostępnienia lokalu w celu dokonania odczytu wodomierzy do rozliczenia półrocznego przyjęte zostanie średnie zużycie wody z poprzedniego okresu rozliczeniowego w lokalu. Powyższa zasada dotyczy tylko dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

3. Dalsze rozliczanie indywidualne będzie możliwe dopiero po udostępnieniu wodomierzy do odczytu przez pracownika Spółdzielni.

4. Rozliczenie zużycia wody w przypadku nie udostępnienia lokalu do odczytu wodomierzy przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe, dokonane zostanie według ryczałtu w wysokości 5,4 m3/m-c (w tym 2,2 m3 na podgrzanie wody) na każdą osobę zamieszkałą w lokalu. Ryczałtowe opłaty nie podlegają dodatkowym rozliczeniom i korektom.

5. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia do Spółdzielni pisemnie lub osobiście wszelkich uszkodzeń wodomierzy i plomb. Koszty naprawy (wymiany) wodomierzy przez Spółdzielnię obciążają użytkownika lokalu. Niedopełnienie powyższych obowiązków spowoduje rozliczenie lokalu wg stawek ryczałtowych określonych w ust. 4 za okres rozliczeniowy, w którym stwierdzono uszkodzenia.

6. Rozliczenie faktycznych kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków dokonywane jest przez Spółdzielnię po upływie pół roku, którego rozliczenie dotyczy.

7. Rozliczenie zużycia wody w przypadku:
a) stwierdzenia braku wodomierza w lokalu, który wcześniej był opomiarowany,
b) stwierdzenia ingerencji powodującej uszkodzenie plomby, uszkodzenie bądź zniszczenie wodomierza, a także powodującej zniekształcenie wskazań wodomierza,
c) podawania fałszywych (zaniżonych lub zawyżonych) odczytów wskazań wodomierza,
d) nieudostępnienie wodomierzy do odczytu kontrolnego przez upoważnione przez spółdzielnię osoby za okres od ostatniego prawidłowego odczytu do dnia w którym ustaną przyczyny wymienione w punktach a, b, c lecz nie dłuższy niż 36 miesięcy nastąpi wg ryczałtu w wysokości 10 m3/m-c wody i odprowadzania ścieków (w tym 4,0 m3 na podgrzanie wody) na każdą osobę zamieszkałą w lokalu. Ryczałtowe opłaty nie podlegają dodatkowym rozliczeniom i korektom.

8. W przypadku udokumentowanego niezawinionego przez użytkownika lokalu uszkodzenia wodomierza lub plomby podstawę do rozliczenia zużycia wody za okres między ostatnim odczytem wskazań a wymianą wodomierza lub plomby na nowe, stanowić będzie średnie zużycie z okresu rozliczeniowego poprzedzającego wymianę wodomierza lub plomby na nowe. Taki tryb rozliczeń może być stosowany przez okres nie dłuższy niż pół roku. W następnym okresie rozliczeniowym rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków dokonane zostanie wg zasad i ryczałtu, o którym mowa w ust. 4.

9. Użytkownicy lokali mieszkalnych, którzy nie posiadają wodomierzy w swoich lokalach, obciążani są opłatami ryczałtowymi za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółdzielni w zł/osobę miesięcznie. Ryczałt miesięczny na 1 osobę faktycznie zamieszkałą w danym lokalu ustala się w wysokości kosztu zakupu 5,4 m3 wody (w tym 2,2 m3 na podgrzanie wody) i kosztów odprowadzania 5,4 m3 ścieków. Jeżeli w danym lokalu nie jest zameldowana żadna osoba ryczałt nalicza się na jedną osobę. Ryczałtowe opłaty nie podlegają dodatkowym rozliczeniom ani korektom.

II. W rozdziale V. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody

1/ Postanowienie § 14 w dotychczasowym brzmieniu :

§ 14

1. Opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb ciepłej wody użytkowej ustalana jest w oparciu o:
a) zawartą umowę na dostawę energii cieplnej określającą:
. cenę nośnika ciepła,
. zmienną opłatę za usługi przesyłowe.
b) wskazanie licznika ciepła zainstalowanego w węźle cieplnym określającego ilość ciepła przeznaczonego na podgrzanie wody,
c) wskazanie wodomierzy indywidualnych ciepłej wody zainstalowanych w lokalach.

2. Wskaźnik zmiennej opłaty za moc dostarczoną dla potrzeb ciepłej wody użytkowej wyliczany jest jako iloraz iloczynu sumy kosztów określonych w ust. 1 lit. a i ilości ciepła wskazanego przez miernik wymieniony w ust. 1 lit. b oraz sumy wskazań wodomierzy indywidualnych wymienionych w ust. 1 lit c.

otrzymuje brzmienie :

§ 14

1. Opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb ciepłej wody użytkowej ustalana jest w oparciu o:
a) zawartą umowę na dostawę energii cieplnej określającą:
. cenę nośnika ciepła,
. zmienną opłatę za usługi przesyłowe.
b) wskazanie licznika ciepła zainstalowanego w węźle cieplnym określającego ilość ciepła przeznaczonego na podgrzanie wody,
c) wskazanie wodomierzy indywidualnych ciepłej wody zainstalowanych w lokalach, według zasad obowiązujących dla ustalania opłat za zużycie wody zimnej.

2.Wskaźnik zmiennej opłaty za moc dostarczoną dla potrzeb ciepłej wody użytkowej wyliczany jest jako iloraz iloczynu sumy kosztów określonych w ust. 1 lit. a i ilości ciepła wskazanego przez miernik wymieniony w ust. 1 lit. b oraz sumy wskazań wodomierzy indywidualnych wymienionych w ust. 1 lit c.

2/ Postanowienie § 15 w dotychczasowym brzmieniu :

§ 15

1. Opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb centralnego ogrzewania ustalana jest w oparciu o:
a) zawartą umowę na dostawę energii cieplnej określającą:
. cenę nośnika ciepła,
. zmienną opłatę za usługi przesyłowe.
b) wskazanie licznika ciepła zainstalowanego w węźle cieplnym określającego ilość ciepła przeznaczonego na potrzeby centralnego ogrzewania,
c) wskazanie ciepłomierzy indywidualnych zainstalowanych w lokalach,

2. Ustalenie wskaźnika opłaty zmiennej za moc dostarczoną dla potrzeb centralnego ogrzewania wg zasad określonych w ust. 1 jest związane z rodzajem urządzeń pomiarowych zainstalowanych w lokalach. I tak:
a) dla budynków w których we wszystkich lokalach zostały zainstalowane liczniki ciepła wskaźnik zmiennej opłaty za moc dostarczoną dla potrzeb centralnego ogrzewania wyliczony jest jako iloraz sumy kosztów określonych w ust. 1 lit. a i sumy wskazań ciepłomierzy indywidualnych wymienionych w ust.1 lit. c.
b) dla budynków w których we wszystkich lokalach brak jest liczników ciepła a są zamontowane podzielniki kosztów wskaźnik zmiennej opłaty za moc dostarczoną dla potrzeb centralnego ogrzewania wyliczony jest jako iloraz iloczynu sumy kosztów określonych w ust. 1 lit. a i wskazania licznika ciepła wymienionego w ust. 1 lit. b oraz powierzchni użytkowej budynku. Po zakończeniu sezonu ogrzewczego i odczycie podzielników kosztów wynik roczny korygowany jest wg zasad określonych w § 23.

otrzymuje brzmienie :

§ 15

1. Opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb centralnego ogrzewania ustalana jest w oparciu o:
a/ zawartą umowę na dostawę energii cieplnej określającą:
. cenę nośnika ciepła,
. zmienną opłatę za usługi przesyłowe.
b/wskazanie licznika ciepła zainstalowanego w węźle cieplnym określającego ilość ciepła przeznaczonego na potrzeby centralnego ogrzewania,
c) wskazanie ciepłomierzy indywidualnych zainstalowanych w lokalach.

2. Ustalenie wskaźnika opłaty zmiennej za moc dostarczoną dla potrzeb centralnego ogrzewania wg zasad określonych w ust. 1 jest związane z rodzajem urządzeń pomiarowych zainstalowanych w lokalach. I tak:
a/dla budynków w których we wszystkich lokalach zostały zainstalowane liczniki ciepła wskaźnik zmiennej opłaty za moc dostarczoną dla potrzeb centralnego ogrzewania wyliczony jest jako iloraz sumy kosztów określonych w ust. 1 lit. a i sumy wskazań ciepłomierzy indywidualnych wymienionych w ust.1 lit. c/. Przed każdym sezonem grzewczym Spółdzielnia ustala zaliczkowe opłaty za moc dostarczoną jako iloczyn średniego miesięcznego zużycia w danym lokalu w poprzednim okresie grzewczym i obowiązującą w danym okresie cenę nośnika ciepła i opłaty za usługi przesyłowe. Po zakończeniu sezonu grzewczego Spółdzielnia dokonuje rozliczenia faktycznych kosztów za moc dostarczoną dla potrzeb centralnego ogrzewania na podstawie odczytów wskazań ciepłomierzy indywidualnych zainstalowanych w lokalach.
b/dla budynków w których we wszystkich lokalach brak jest liczników ciepła a są zamontowane podzielniki kosztów wskaźnik zmiennej opłaty za moc dostarczoną dla potrzeb centralnego ogrzewania wyliczony jest jako iloraz iloczynu sumy kosztów określonych w ust. 1 lit. a i wskazania licznika ciepła wymienionego w ust. 1 lit. b oraz powierzchni użytkowej budynku. Po zakończeniu sezonu ogrzewczego i odczycie podzielników kosztów wynik roczny korygowany jest wg zasad określonych w § 23.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że :

- zmiana okresu rozliczeniowego kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków z okresów miesięcznych na półroczne nastąpi od 1 sierpnia 2017 r., a ustalenie miesięcznych opłat zaliczkowych dla lokali wyposażonych w wodomierze indywidualne zostanie dokonane jako iloczyn średniego miesięcznego zużycia wody w danym lokalu wyliczone na podstawie zużycia wody w roku 2016 i obowiązujący w danym okresie koszt jednostkowy 1 m3 wody i odprowadzania ścieków.

- zmiana okresu rozliczeniowego kosztów za moc dostarczoną dla potrzeb ciepłej wody i dla potrzeb centralnego ogrzewania nastąpi od 1 sierpnia 2017r., a ustalenie miesięcznych opłat zaliczkowych za moc dostarczoną dla potrzeb centralnego ogrzewania dla lokali w budynkach, w których we wszystkich lokalach zostały zainstalowane liczniki ciepła nastąpi na kolejny okres grzewczy od października 2017r.

§ 3


Jednolity tekst regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]