SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Sprawozdanie z działalności
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna"
za rok 2018


następna strona


Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni obraduje w częściach.
W roku 2018 zebrania poszczególnych części odbyły się w dniach 25 maja – 8 czerwca a Kolegium podsumowywujące obrady odbyło się w dniu 12 czerwca.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni pracował w następującym składzie:

Władysław Karolak - Prezes 1/2 etatu
Cezary Torzewski - Z-ca Prezesa

Stan zatrudnienia w Spółdzielni przedstawia się następująco:

Ogółem - 10,25 etatu,
w tym :
Zarząd - 1,5 etatu,
Dział Księgowości - 3,0 etaty,
Dział Eksploatacyjno – Inwestycyjny - 1,0 etat,
Dział Administracyjny i Członkowsko – Mieszkaniowy - 1,0 etat,
Radca Prawny - 0,5 etatu,
Gospodarze domów - 3,25 etatu.

W związku ze zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dokonaną w 2017 r. a szczególnie zmianami w zakresie nabywania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej polegającymi m.in. na tym, że:
  • ustawa wprowadza przymus członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej tylko dla osób, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalu lokatorskie i własnościowe oraz osób którym przysługują roszczenia o ustanowienie ww. praw do lokali,
  • istotna jest zmiana dotycząca nabycia członkostwa, bowiem członkostwo nabywa się z mocy prawa,
  • ustawa znosi obowiązek złożenia deklaracji członkowskiej w celu przyjęcia w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej, za wyjątkiem osób którym przysługuje odrębna własność lokalu,
  • zgodnie z znowelizowaną ustawą jedynie właściciele lokali, tj. osoby, którym przysługują prawa odrębnej własności do lokalu mogą nie być członkami spółdzielni i nie nabywają członkostwa z mocy prawa, a jeżeli przed nabyciem tego prawa byli członkami spółdzielni, to mogą członkostwo wypowiedzieć,
  • zgodnie z ustawą spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu i w tym przypadku właścicieli odrębnych własności lokalu obowiązuje nadal procedura przyjmowania w poczet członków przez statutowy organ spółdzielni,
  • istotna zmiana dotyczy członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej małżonków, którym prawo do lokalu przysługuje wspólnie. W przypadku, gdy członkiem spółdzielni był małżonek członka (bez prawa do lokalu), to jego członkostwo wygasło z mocy prawa a w przypadku, gdy spółdzielcze prawo do lokalu przysługuje małżonkom, a członkiem spółdzielni jest tyko jeden z małżonków, to drugi z małżonków nabył członkostwo w spółdzielni z mocy prawa.
Reasumując:
  • członkowie spółdzielni, którzy nabędą członkostwo z mocy prawa nie wnoszą ani wpisowego, ani udziałów, nie składają deklaracji członkowskiej,
  • członków ani tych przyjętych w poczet członków, ani tych, którzy nabyli członkostwo z mocy prawa nie będzie można ani wykreślić, ani wykluczyć ze spółdzielni,
  • ustawa milczy na temat rozliczeń z członkami wpisowego i udziałów,
  • ustawa nie zobowiązuje spółdzielni do informowania członków o nabyciu członkostwa w spółdzielni z mocy prawa, ani nie zobowiązuje członków do przekazania spółdzielni informacji dotyczącej jego praw do stwierdzenia członkostwa.
Zarząd Spółdzielni aby wiedzieć ilu jest członków spółdzielni może podejmować tzw. „deklaratoryjnie uchwały” potwierdzające, że z danym dniem członkiem spółdzielni z mocy prawa stała się lub przestała być dana osoba. Podjęcie tych uchwał jest możliwe o ile Spółdzielnia będzie posiadała wiedzę o zmianach które zaszły od daty nabycia prawa do lokalu, a dotyczące osób, którym przysługuje prawo do lokalu (ustanie małżeństwa wskutek rozwodu, zgonu itp.).
Zarząd Spółdzielni w styczniu 2018 r. podjął próbę zebrania tych materiałów, jednak odzew właścicieli lokali był znikomy.
Dlatego też dane dotyczące stanu członków mogą być obarczone błędem.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. r. Spółdzielnia liczy 852 członków.
Majątek Spółdzielni na dzień dzisiejszy stanowią 23 budynki wielorodzinne z 716 mieszkaniami o powierzchni użytkowej 39.767,55 m2 , 141 garaży w parterach budynków o łącznej powierzchni użytkowej 2.577,53 m2 oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 180,63 m2.
W celu uzyskania dodatkowych środków finansowych Spółdzielnia administruje budynki przy ul. Koplowicza 2, 4 i 6, ul. Pięknej 3 i ul. Krakusa 8 o łącznej powierzchni użytkowej 7.352,39 m2 . W budynkach tych znajduje się 89 mieszkań, 59 garaży i 10 wiat garażowych.
Ogółem Spółdzielnia zarządza i administruje 28 budynkami wielorodzinnymi z 805 mieszkaniami, 5 lokalami usługowymi, 200 garażami o łącznej powierzchni użytkowej 49.878,10 m2.
Administrowane budynki zlokalizowane są w 9-ciu punktach miasta, co sprawia określone kłopoty organizacyjne.następna strona


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 16.08.2022 r.
studio[ad]