SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Pracownicy 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
PROTOKÓŁ NR 8/16


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 20 grudnia 2016r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Maciej Piotrowicz
Piotr Białas
Urszula Borowska
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni przedstawiciele Zarządu:
Prezes - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa, Główna Księgowa - Barbara Szuster

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Pawlak uprzedził, iż z uwagi na sprawy rodzinne nie będzie uczestniczył w dzisiejszym spotkaniu.

Posiedzenie otworzył V-ce przewodniczący Rady Pan Maciej Piotrowicz.

Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 29.11.2016 r.
2. Informację o zmianie cen energii cieplnej od 01.01.2017 r.
3. Fundusz remontowy 2016 r. plan i wykonanie na dzień 30.11.2016 r.
4. Omówienie wyników GZM za 11 m-cy br.
5. Propozycję Zarządu dotyczącą zmiany stawki czynszowej od dnia 01.04.2017 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie.
6. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady został przyjęty bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Prezes poinformował, iż od 1 stycznia 2017 r. VEOLIA S.A. wprowadza zmiany stawek za dostarczane ciepło.
Skutki wprowadzonych zmian dla poszczególnych lokalizacji przedstawia tabela stanowiąca załącznik do protokołu.
Po rozliczeniu ciepła za ten rok, na styczniowym posiedzeniu Rady zapadną decyzje w sprawie wysokości stawek na 2017 rok. Rada przyjęła informację do wiadomości.

Ad. pkt-u 3.

Wykonanie planu remontów na wg stanu na koniec listopada br. Rada przyjęła do wiadomości.
Prezes dodał, iż w celu usprawnienia wentylacji, na kominach w budynkach na os. Koplowicza zostaną zamontowane "termowenty".

Ad. pkt-u 4, 5.

Rada po przeanalizowaniu wyników Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za 11 m-cy br. jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 1/12/16 w sprawie zmiany stawki eksploatacyjnej do wysokości:

1,96 zł/m2pu (wzrost o 0,21 zł/m2pu) - lokale mieszkalne
3,12 zł/m2pu (wzrost o 0,21 zł/m2pu) - garaże

Nowe stawki obowiązywać będą od 1 kwietnia 2017 r.

Ad. pkt-u 6.

Prezes poinformował, iż zmarł największy dłużnik, po sprzedaży mieszkania przez spadkobierców Spółdzielnia odzyska dług.
Rada pozytywnie rozpatrzyła prośbę lokatora z ul. Ogniskowej w sprawie przywrócenia członkostwa (pismo w załączeniu).
Pani Urszula Borowska zobowiązała się iż na następne posiedzenie poda nazwę firmy, która wykonuje docieplenia metodą natryskową cienkowarstwową.
Rada jednogłośnie podjęła decyzję w sprawie przyznania nagrody członkom Zarządu za działalność w roku 2016 oraz podwyższenia uposażenia od 1 stycznia 2017 r.
Z-ca Przewodniczącego Pan Maciej Piotrowicz w imieniu Rady złożył wszystkim życzenia świąteczne, na tym posiedzenie zakończono, termin następnego spotkania ustalony będzie w styczniu przeszłego roku.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 23.06.2018 r.
studio[ad]