SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 7/10/17


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 24 października 2017r

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Andrzej Pawlak
Maciej Piotrowicz
Piotr Białas
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni przedstawiciele Zarządu:
Prezes - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa- Cezary Torzewski.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Andrzej Pawlak.

Porządek obrad obejmował:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 26 września 2017 r.
2. Informacja o wykonaniu planu remontów za 2017 r. - stan na 30 września 2017 r.
3. Informacja o wynikach GZM za 8 miesięcy 2017 r.
4. Podjęcie decyzji o zmianie stawki odpisu na fundusz remontowy dla członków zamieszkałych w budynku 311 przy ul. Świdnickiego 25.
5. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Prezes szczegółowo omówił wykonanie planu remontów wg stanu na koniec września br. Biorąc pod uwagę zgromadzone środki finansowe, pilność wykonania oraz sugestię mieszańców niektóre pozycje będą miały ograniczony zakres wykonania lub przeniesione będą na okres późniejszy. Po przeanalizowaniu poszczególnych pozycji Rada przyjęła powyższe do wiadomości.

Ad. pkt-u 3.

Informację o wynikach Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wg stanu na koniec sierpnia br. przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 4.

Prezes poinformował, iż pomimo niesprzyjających warunków pogodowych prace termomodernizacyjne na bud. 311 zakończone będą zgodnie z przewidywaniami tj. do końca listopada br.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 1/10/17 w sprawie podwyższenia dla tego budynku odpisu na fundusz remontowy do 4 zł/ m2pu. Stawka ta obowiązywać będzie od 1 lutego 2018 r. do momentu rozliczenia kosztów termomodernizacji.

Ad. pkt-u 5.

Prezes poinformował, że zakończono prace brukarskie przy ulicy Liściastej, niestety nie udało się odzyskać płyt chodnikowych, które miały być wykorzystane na Olechowie ( miejsca postojowe).

Na tym posiedzenie zakończono termin następnego wyznaczono na 21 listopada br. oraz wstępnie na 19 grudnia br. , godz. 16.15.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]