SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Pracownicy 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
PROTOKÓŁ
z części Walnego Zgromadzenia Członków SM "GÓRNA" w Łodzi obradującego w dniu 30 maja 2017 r.


W zebraniu uczestniczyli członkowie zamieszkujący na osiedlu "Maszynowa" w budynkach nr. 1, 2, 5 i 6. Zgodnie z załączoną listą obecności w spotkaniu uczestniczyło 12 osób (listy obecności w załączeniu).

Ad. Punkt 1, 2, 3

Zebranie otworzył Pan Stanisław Majczyk, członek Rady Nadzorczej, który odczytał porządek obrad i poprosił o wybór Przewodniczącego zebrania oraz pozostałych członków prezydium. Z uwagi na niską frekwencję Prezes Władysław Karolak zaproponował, aby prezydium pełniło jednocześnie funkcje komisji skrutacyjnej i komisji wnioskowej. Przy 1 głosie wstrzymującym przegłosowano wniosek, aby komisja skrutacyjna i wnioskowa zostały połączone w jedną, a funkcję jej członków pełniły osoby zasiadające w prezydium. Na Przewodniczącego zebrania zaproponowano kandydaturę Pani Agnieszki Maćczak, która w drodze jawnego głosowania została przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym. Do prezydium zgłoszono kandydaturę Pana Stanisława Majczyka, któremu w drodze jawnego głosowania przy 1 głosie wstrzymującym powierzono funkcję sekretarza prezydium.

Skład Prezydium i Komisji ukształtował się następująco:
Przewodnicząca - Agnieszka Maćczak
Sekretarz - Stanisław Majczyk

Jednogłośnie został przyjęty porządek obrad.

Ad. Punkt 4

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" Pan Władysław Karolak przedstawił sprawozdanie zarządu i informacje finansowe za rok 2016 (sprawozdanie w załączeniu).
W trakcie czytania sprawozdania przybyła 1 osoba.

Ad. Punkt 5

W imieniu Rady Nadzorczej sprawozdanie przedstawiła Pani Urszula Borowska (Członek Rady Nadzorczej).
(sprawozdanie w załączeniu).

Ad. Punkt 6

W trakcie I części dyskusji Prezes Spółdzielni Pan Władysław Karolak omówił zakres prac na rok 2017 w ramach Funduszu Remontowego na poszczególnych budynkach. Szczególny nacisk został położony na aktualnie trwający kompleksowy remont wejść do klatek schodowych w budynkach przy ul. Adamieckiego 6 i 8. Prezes omówił powody dla których trzeba było zwiększyć zakres prac, a co za tym idzie ponieść większe koszty.
Po dyskusji ubyła 1 osoba.

Ad. Punkt 7

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.
W wyniku jawnego głosowania, w którym "za" było 11 osób, "przeciw" było 0 osób, oraz 0 osób "wstrzymujących", sprawozdanie finansowe zostało przyjęte.
(protokół z głosowania i uchwała w załączeniu).
W wyniku jawnego głosowania, w którym "za" było 11 osób, "przeciw" było 0 osób, oraz 0 osób "wstrzymujących",, nadwyżkę bilansową postanowiono przeznaczyć na fundusz remontowy.
(protokół z głosowania i uchwała w załączeniu).

Ad. Punkt 8

Z uwagi na fakt, że w 2016 roku została przeprowadzona lustracja Prezes omówił wyniki kontroli. Następnie w drodze jawnego głosowania przy 2 głosach wstrzymujących przyjęto zalecenia polustracyjne.
(protokół z głosowania i uchwała w załączeniu).

Ad. Punkt 9

Przystąpiono do jawnego głosowania dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
Prezes Zarządu Władysław Karolak - za udzieleniem absolutorium głosowało 10 osób, "przeciw" 0 osób, 1 osoba "wstrzymująca".
(protokół z głosowania i uchwała w załączeniu).
Z-ca Prezesa Główna Księgowa Barbara Szuster - za udzieleniem absolutorium głosowało 10 osób, "przeciw" 0 osób, 1 osoba "wstrzymująca".
(protokół z głosowania i uchwała w załączeniu).

Ad. Punkt 10, 11

W trakcie II części dyskusji Przewodnicząca Pani Agnieszka Maćczak odczytała tegoroczne wnioski (4 szt. w załączeniu), które w jawnym głosowaniu jednogłośnie zostały przyjęte do realizacji.

Ad. Punkt 12

Na tym Przewodnicząca zakończyła zebranie.

Protokołował Michał Pertkiewicz
Przewodnicząca Części Walnego Zgromadzenia:
Sekretarz Części Walnego Zgromadzenia:
KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 23.06.2018 r.
studio[ad]