SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Pracownicy 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
PROTOKÓŁ
z dnia 01.06.2017 r
z części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna"
w Łodzi


W zebraniu uczestniczyli członkowie Spółdzielni zamieszkujący na terenie osiedla "Olechów" w budynkach nr: 311, 312, 313, 314, 315, 316.

Na liście obecności złożyło podpisy 10 osób uprawnionych do głosowania.

Ad.pkt.1, pkt.2,

Zebranie otworzył przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Andrzej Pawlak, który poprosił zebranych o dokonanie wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz pozostałych członków prezydium. Na przewodniczącego zebrania zgłoszony został Pan Andrzej Pawlak, kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
Z uwagi na niską frekwencję zdecydowano aby członkowie prezydium byli jednocześnie członkami komisji skrutacyjnej i wnioskowej.

Do prezydium oraz komisji zgłoszono:
- Pan Andrzej Pawlak
- Pan Zbigniew Seweryn
Za wyborem prezydium oraz komisji w w/w składzie głosowano jednogłośnie.

Prezydium ukonstytuowało się w składzie:

przewodniczący obrad Pan Andrzej Pawlak
sekretarz Pan Zbigniew Seweryn

Komisja skrutacyjna i wnioskowa ukonstytuowała się w składzie:

przewodniczy komisji Pan Zbigniew Seweryn
członek komisji Pan Andrzej Pawlak

Ad. pkt 3

Przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 4

Prezes Spółdzielni Pan Władysław Karolak przedstawił zebranym sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2016 ( w załączeniu), omówił sprawozdanie finansowe oraz zaproponował przeznaczyć nadwyżkę finansową w wysokości 65.086,59 zł na zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych. Podział dokonany będzie na każdy budynek znajdujący się w zasobach. Spółdzielni proporcjonalnie do powierzchni użytkowej.
Prezes omówił wyniki lustracji która została przeprowadzona w Spółdzielni w roku 2016,
oraz poinformował o zmianie sposobu rozliczania wody i centralnego ogrzewania od 01.08.br.

Ad. pkt 5

W imieniu Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Rady w 2016 r. odczytał Pan Andrzej Pawlak.

Ad. pkt. 6

Wywiązała się dyskusja, która dotyczyła wysokości opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, możliwości zmniejszenia ponoszonych kosztów, kontynuacji docieplenia budynków oraz wykonania innych prac na budynkach. Na pytania udzielał odpowiedzi Prezes Władysław Karolak. Przewodniczący zaproponował aby rozmówcy swoje uwagi i wątpliwości przedstawili w formie pisemnej składając wnioski.

Ad. pkt 7

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwał:

- uchwała nr 1 /17
części Walnego Zgromadzenia zatwierdzającą sprawozdanie finansowe przyjęta przez:
- 10 głosów oddanych za przyjęciem uchwały
- 0 głosów przeciw
- 0 głosów wstrzymujących się

- uchwała nr 2 /17

części Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku w wysokości 65.086,59 zł ( nadwyżki finansowej) na zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni
- 10 oddanych głosów za przyjęciem Uchwały
- 0 głosów przeciw
- 0 głosów wstrzymujących się

- uchwała nr 3/17

części Walnego Zgromadzenia przyjmująca zalecenia polustracyjne
- 10 oddanych głosów za przyjęciem uchwały
- 0 głosów przeciw
- 0 głosów wstrzymujących się

- uchwała nr 4 /17

części Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Władysławowi Karolakowi
- 9 głosów za udzieleniem absolutorium
- 0 głosów przeciw
- 1 głos wstrzymujący się

- uchwała nr 5 /17

części Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Gł. księgowej - Barbarze Szuster
- 9 głosów za udzieleniem absolutorium
- 0 głosów przeciw
- 1 głos wstrzymujący się

Ad. pkt 11 i 12

W dalszej części dyskusji obecni przedstawiali problemy , które występują na osiedlu.
rozmawiano na temat dodatkowych miejsc parkingowych, zrobienia chodników, Wszystkie nurtujące sprawy i bolączki obecni spisali na kartach wnioskowych.
Komisja skrutacyjna przyjęła 6 karty wnioskowych, które zostały przyjęte do rozpatrzenia i realizacji w miarę posiadanych środków.

Za przyjęciem uchwały nr 6/17 dot. złożonych wniosków oddano:
- 10 głosów za przyjęciem do realizacji wniosków
- 0 głosów przeciw
- 0 głosów wstrzymujących się


Kończąc zebranie Przewodniczący podziękował obecnym za udział w części Walnego Zgromadzenia.

Protokołowała: Elżbieta Stempień
Przewodniczący: Andrzej Pawlak
Sekretarz: Zbigniew Seweryn

KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 23.06.2018 r.
studio[ad]