SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Plan remontów 2018 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
PROTOKÓŁ
z dnia 25.05.2018 r
z części Walnego Zgromadzenia Członków SM "GÓRNA"


W zebraniu uczestniczyli członkowie Spółdzielni zamieszkujący na terenie osiedla "Olechów" w budynkach nr: 311, 312, 313, 314, 315, 316.

Na listach obecności złożyło podpisy 12 osób uprawnionych do głosowania.

Ad.pkt.1, pkt.2,

Zebranie otworzył przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Andrzej Pawlak, który poprosił zebranych o dokonanie wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz pozostałych członków prezydium. Na przewodniczącego zebrania zgłoszony został Pan Andrzej Pawlak, kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Z uwagi na niską frekwencję zdecydowano aby członkowie prezydium byli jednocześnie członkami komisji skrutacyjnej i wnioskowej. W proponowanym porządku obrad punkt. 4 połączono z punktem 2.

Do prezydium oraz komisji zgłoszono:
- Pan Andrzej Pawlak
- Pani *****

Za wyborem prezydium oraz komisji w w/w składzie głosowano jednogłośnie.

Prezydium ukonstytuowało się w składzie:

przewodniczący obrad Pan Andrzej Pawlak
sekretarz Pani *****

Komisja skrutacyjna i wnioskowa ukonstytuowała się w składzie:

przewodniczy komisji Pan Andrzej Pawlak
członek komisji Pani *****

Ad. pkt 3

Przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 5

Prezes Spółdzielni Pan Władysław Karolak przedstawił zebranym sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2017 ( w załączeniu), omówił sprawozdanie finansowe oraz zaproponował przeznaczyć nadwyżkę finansową w wysokości 60,858,26 zł na zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych. Podział dokonany będzie na każdy budynek znajdujący się w zasobach. Spółdzielni proporcjonalnie do powierzchni użytkowej.

Prezes poinformował o zmianach jakie zostały wprowadzone poprzez wejście w życie z dniem 17.09.2017r Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych i działaniach podjętych przez Spółdzielnię.

Ad. pkt 6

W imieniu Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Rady w 2017 r. odczytał Pan Andrzej Pawlak.

Ad. pkt. 7

Radca Prawny Spółdzielni omówiła zmiany jakie muszą być wprowadzone do statutu Spółdzielni w związku z nową ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 17.09.2017r

Ad. pkt. 8

Przystąpiono do wyborów członków do Rady Nadzorczej na nową trzy letnią kadencję.
Radca Prawny omówiła warunki głosowania. Uprawnionym go głosowania ( 12 osób ) rozdano 12 kart do głosowania.

Ad.pkt. 9

Wywiązała się dyskusja, która dotyczyła wysokości opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, możliwości zmniejszenia ponoszonych kosztów. Pani ***** i Pan ***** wnieśli uwagi do wykonania malowania klatki oraz prac związanych dociepleniem budynku. Prezes wyjaśnił, że będzie wykonany przegląd budynku, na którym obecny będzie inspektor nadzoru oraz wykonawca. Wszystkie usterki i niedociągnięcia będą usunięte i naprawione.

W trakcie dyskusji komisja zebrała karty do głosowania i przystąpiła do liczenia głosów.

Wyniki głosowania przedstawił obecnym Pan Pawlak (załącznik )

Poinformował, że wszystkie głosy są ważne , Przewodniczący odczytał nazwiska kandydatów i ilość oddanych na nich głosów:

1. Białas Piotr oddano 8 głosów
2. Borowska Urszula oddano 4 głosy
3. Głąb Paweł oddano 4 głosy
4. Kacperski Henryk oddano 4 głosy
5. Kopka Katarzyna oddano 7 głosów
6. Majczyk Stanisław oddano 5 głosów
7. Okraska Andrzej oddano 7 głosów
8. Piotrowicz Maciej oddano 8 głosów
9. Płuciennik Halina oddano 2 głosy
10. Seweryn Zbigniew oddano 9 głosów

Ad. pkt 10 , 11, 12

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwał:

- uchwała nr 1 /18
części Walnego Zgromadzenia zatwierdzającą sprawozdanie finansowe przyjęta przez: - 12 głosów oddanych za przyjęciem uchwały
- 0 głosów przeciw
- 0 głosów wstrzymujących się

- uchwała nr 2 /18
części Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku w wysokości 60.858,26 zł ( nadwyżki finansowej) na zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni
- 12 oddanych głosów za przyjęciem Uchwały
- 0 głosów przeciw
- 0 głosów wstrzymujących się

- uchwała nr 3 /18
części Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Władysławowi Karolakowi
- 8 głosów za udzieleniem absolutorium
- 0 głosów przeciw
- 4 głosy wstrzymujące się

- Uchwała nr 4 /18
części Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Gł. księgowej – Barbarze Szuster za okres 01.01.2017 – 31.07.2017r
- 11 głosów za udzieleniem absolutorium
- 0 głosów przeciw
- 1 głos wstrzymujący się

Uchwała nr 5 /18
części Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Cezaremu Torzewskiemu za okres od 01.08.2017 – 31.12.2017
- 8 głosów za udzieleniem absolutorium
- 0 głosów przeciw
- 4 głosy wstrzymujące się

Uchwała nr 6 /18
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółdzielni -
uchwała została przyjęta jednogłośnie
Salę obrad opuściła jedna osoba

Ad. pkt 13

W dalszej części dyskusji obecni przedstawiali problemy , które występują na osiedlu.
Wszystkie nurtujące sprawy i bolączki obecni spisali na kartach wnioskowych.
Komisja skrutacyjna przyjęła 4 karty wnioskowe, które zostały przyjęte do rozpatrzenia i realizacji w miarę posiadanych środków.

Uchwała nr 7 /18 dot. przyjęcia do realizacji złożonych wniosków została przyjęta jednogłośnie

Kończąc zebranie Przewodniczący podziękował obecnym za udział w części Walnego Zgromadzenia.KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 05.06.2019 r.
studio[ad]