SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górna” w 2022 r.


Rada Nadzorcza działa w oparciu o ustawę Prawo Spółdzielcze, ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, statut SM Górna i regulamin pracy Rady. Do ważniejszych zadań Rady należą: kontrola działalności spółdzielni, rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, uchwalanie planów gospodarczych, uchwalanie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalanie wysokości opłat, podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa spółdzielni, uchwalanie niezbędnych regulaminów.

W 2022 r. Rada pracowała w składzie:
Maciej Piotrowicz - przewodniczący
Urszula Borowska - wiceprzewodnicząca
Piotr Białas
Henryk Kacperski
Katarzyna Kopka
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

Podstawową formą pracy Rady były posiedzenia. W 2022 r. ze względu na stan pandemii odbyło się ich 6. Podjęto na nich łącznie 10 uchwał, które dotyczyły:
– przyjęcia planu remontów,
– zmiany opłat za dostarczone ciepło i opłaty stałej za wodę,
– zmiany opłaty stałej za gaz,
– zmiany stawki eksploatacyjnej oraz stawki czynszowej na podatki i ubezpieczenia,
– zmiany wynagrodzeń Zarządu (zgodnie z właściwym regulaminem),
– zmiany opłaty za konserwację domofonów w budynku 312 oraz przy ulicy Adamieckiego.

Podczas posiedzeń na bieżąco zapoznawano się z wynikami gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz z wykonaniem planu remontów. Członkowie Rady omawiali kierowaną do Rady korespondencję i przygotowywali odpowiedzi na nadesłane pisma.

Na poszczególne posiedzenia zapraszano członków mających zaległości czynszowe. Większość z nich uregulowała zadłużenie przed posiedzeniem.

Rada Nadzorcza wyraża podziękowanie Zarządowi i pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej Górna za owocną współpracę w roku 2022.

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Maciej Piotrowicz
Wiceprzewodnicząca- Sekretarz Rady Nadzorczej: Urszula Borowska

Łódź, 15.05.2023 r.

KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]