SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Pracownicy 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w 2016 r.


Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółdzielni. Do jej zadań należą: kontrola działalności spółdzielni, rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, uchwalanie planów gospodarczych, uchwalanie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ustalanie wysokości opłat, podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa spółdzielni, uchwalanie regulaminów. W powyższych ramach prowadzona była działalność Rady w 2016 r., wykonywana głównie podczas regularnie odbywanych posiedzeń.

W 2016 r. Rada pracowała w składzie:
  • Andrzej Pawlak -przewodniczący
  • Maciej Piotrowicz -zastępca przewodniczącego, sekretarz
  • Piotr Białas
  • Urszula Borowska
  • Stanisław Majczyk
  • Zbigniew Seweryn
W drugiej połowie roku skład Rady uzupełnił Henryk Kacperski, wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków na nieobsadzone miejsce w radzie.

W 2016 r. Rada odbyła 8 posiedzeń, na których podjęto 13 uchwał. Część uchwał dotyczyła zmian stawek opłat, w tym za ogrzewanie i ciepłą oraz zimną wodę. W kwietniu został jednogłośnie przyjęty plan remontów. Ponieważ kontynuowany jest program termomodernizacji budynków dwukrotnie podjęto uchwały o podniesieniu stawek na fundusz remontowy, tam gdzie zakończono modernizację. Równocześnie obniżono stawkę w bloku na Olechowie, którego mieszkańcy spłacili zadłużenie funduszu remontowego. Możliwe było też podjęcie w marcu 2016 r. uchwały o obniżeniu opłaty za legalizację ciepłomierzy na os. Olechów i Maszynowa.

Na posiedzeniu w styczniu 2016 r. Rada zobligowała Zarząd do zlecenia wykonania lustracji Spółdzielni. Rada we wrześniu 2016 r. spotkała się z lustratorką i zapoznała z jej ogólnie pozytywną opinią i nielicznymi uwagami, dotyczącymi działalności spółdzielni w latach 2008-2015. Podjęto przy tym dwie uchwały, wprowadzające niezbędne zmiany w regulaminach spółdzielni. Na sugestię lustratora przyjrzano się funduszowi Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i rozpoczęto dyskusję nad potrzebnymi zmianami.

Kontynuowane były działania Rady, motywujące członków spółdzielni zalegających z opłatami do uregulowania ich zadłużeń. Osoby takie były zapraszane na posiedzenia. Jedynie 2 członków stawiło się osobiście i wyjaśniło swoją sytuację, natomiast w wielu przypadkach zadłużenie było regulowane przed posiedzeniami. W stosunku do osób nie reagujących Rada postulowała, aby zarząd kierował do nich pisma ponaglające, a w dalszej kolejności- po pozbawieniu członkostwa- kierował sprawy do sądu.
W jednym przypadku na prośbę lokatora z ul. Ogniskowej przywrócono mu członkostwo w spółdzielni.

Podczas posiedzeń na bieżąco zapoznawano się z wynikami gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz z wykonaniem planu remontów.
Rada Nadzorcza wyraża podziękowanie Zarządowi i pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej Górna za owocną współpracę w roku 2016.

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Andrzej Pawlak
Wiceprzewodniczący- Sekretarz Rady Nadzorczej: Maciej Piotrowicz
Łódź, 25.4.2017 r.

KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 23.06.2018 r.
studio[ad]