SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI

REGULAMIN
używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi.I. Postanowienia ogólne


§ 1

1. Niniejszy regulamin zawiera zasady używania lokali w domach Spółdzielni, obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi, zwanej w dalszej części regulaminu "Spółdzielnią" oraz zasady porządku domowego i współżycia mieszkańców.

2. Podstawa prawna: § 88 ustęp 1 punkt 11 Statutu Spółdzielni.

§ 2

1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni oraz nieruchomości wspólnych, zapewnienia czystości, ładu i porządku w budynkach i ich otoczeniu, podnoszenie estetyki osiedla oraz zapewnienie warunków zgodnego współżycia mieszkańców.

2. Przepisy regulaminu określają obowiązki Spółdzielni, członków Spółdzielni oraz wszystkich mieszkańców osiedla w zakresie realizacji celów, o których mowa w ust. 1.

3. Członek Spółdzielni, osoba niebędąca członkiem spółdzielni, której przysługuje prawo do lokalu oraz najemca lokalu jest odpowiedzialny w zakresie określonym niniejszym regulaminem, za wszystkie osoby wspólnie z nim użytkujące lokal, stale czy czasowo oraz chwilowo przebywające w lokalu.

§ 3

Spółdzielnia jest obowiązana w szczególności:

1) dbać o stan techniczny budynków i urządzeń stanowiących ich trwałe wyposażenie, zapewnić wyposażenie budynków w sprzęt sanitarno-porządkowy i przeciwpożarowy,

2) dbać o porządek i czystość w otoczeniu budynków oraz w pomieszczeniach wspólnego użytku,

3) oznaczyć budynki, lokale i pomieszczenia znajdujące się na terenie osiedla przez umieszczenie na tych obiektach odpowiednich tabliczek informacyjnych lub numerów określających czyją własnością są te obiekty, przy jakiej ulicy się mieszczą i jaką liczbą porządkową są oznakowane,

4) zapewnić mieszkańcom dogodne i bezpieczne przejście do domów i mieszkań, szczególnie w warunkach zimowych,

5) zabezpieczyć oświetlenie klatek schodowych, korytarzy, numerów budynków, pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku oraz terenów osiedlowych.
następna strona | spis treści
KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]